زن جوان قربانی اسیدپاشی شوهرش در تهران

زن ناشناس
سن فوت: 33
اسیدپاشی: 19 شهریور 1399
محل اقامت: تهران
قومیت: فارس
فرزندان: –
مرتکب: شوهرش
بهانه: –

روز دوشنبه ۱۹ شهریور، زن جوانی در تهران توسط شوهرش مورد حمله اسیدپاشی قرار گرفت. سپس او را به بیمارستان منتقل کردند.

متاسفانه گزارش اصلی هرانا دیگر در دسترس عموم نیست. ما از دریافت هر گونه سرنخ خوشحالیم!

نقشه ایران با قتل های زنان